Kişisel Veri Politikası

cocukdostu.org Kişisel Veri Politikası

 (1) Amaç ve Kapsam

a) Amaç

Bu belge cocukdostu.org’un (bundan sonra cocukdostu olarak anılacaktır) sahibi olduğu web sitesindeki (bundan sonra SİTE olarak anılacaktır) işlemlerle ilgili olarak topladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KANUN olarak anılacaktır) çerçevesinde toplanması, işlenmesi, korunması ve imhası ile ilgili politikaları tanımlar.

b) Kapsam

Bu belge cocukdostu’nun SİTE kullanıcı ve üyelerinden (bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır) kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, korunması, imhası ile ilgili politikaları kapsar.

(2) Tanımlar

a) Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı;

b) Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

c) Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, silinmesi, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

d) ÜYE: SİTE’ye üye olan ve/veya kullanan gerçek kişileri;

e) Destekçi: SİTE’ye üye olsun olmasın cocukdostu’na destek veren gerçek ve tüzel kişileri;

 (3) Toplanan Kişisel Veriler ve Bu Verilerin İşlenmesi

cocukdostu ÜYE’lerden kimlik, iletişim, lokasyon, özgeçmiş, gezinim ve ilgi alanlarına yönelik kişisel verileri toplayabilir. Bunun dışındaki hiçbir Özel Nitelikli Kişisel Veri (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, dini, mezhebi veya diğer inançları, dernek, sendika ve vakıf üyeliği, sağlığı, biyometrik verileri) talep etmez.

ÜYELER tarafından kayıt esnasında açık rızaları ile kişisel verileri doğrudan sistemde belirlenen alanlara girilir.

cocukdostu.org ayrıca ÜYE’lerin SİTE üzerindeki gezinim bilgilerini çerezler aracılığı ile dolaylı olarak toplar. Bu gezinim bilgileri kullanıcıların kullandığı cihaz, ziyaret ayrıntıları ve SİTE’yi kullanması hakkında bilgiler (bunlara IP adresi, coğrafi konum, kullanılan tarayıcı tipi ve sürümü, işletim sistemi, SİTE’ye ulaşılan kaynak sayfa, ziyaret uzunluğu, ziyaret edilen sayfalar, ziyaret sırasındaki gezinme sırası dâhildir) kapsar. Bu toplama işleminde kullanılan çerezler ile ilgili ayrıntı için Gizlilik Belgesi’ne bakabilirsiniz.

cocukdostu topladığı kişisel verileri Gizlilik Belgesi’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanır. Bunu yaparken aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket eder.

i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 (4) Kişisel Verilerin Saklanması ve Paylaşılması

cocukdostu sayısal ortamda sunucularda sakladığı verilerin güvenliğini sağlamak için KANUN, ilgili diğer mevzuat ve uluslararası standartlar çerçevesinde gerekli makul tüm tedbirleri alır. Bu konudaki ayrıntılar Gizlilik Belgesi’nde yer almaktadır.

Kişisel Veriler ancak KANUN’un izin verdiği çerçevede üçüncü şahıslarla paylaşılır. Bunlarda ilki ve temel şart açık rızadır. Kişisel Verilerin yurtdışındaki sunucularda barındırılması da veri aktarımı olduğundan bu konuyla ilgili açık rıza aranır. Ayrıntılar için Gizlilik Belgesi’nde yer almaktadır.

Açık rızanın olmaması halinde ancak aşağıdaki hallerde aktarım ve paylaşım yapılabilir.

i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

ii) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

iii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

iv) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

v) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

vi) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

vii) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi olan kişisel verilerin silinmesi işlemi sayısal ortamda tutulmakta olan verilerin veri tabanı komutları ile ilişkilendirilmiş tüm tablolardan, veri tabanlarından ve alınmış veri tabanı yedeklerinden kalıcı olarak silinmesi şeklinde uygulanır.

 (6) Haklar ve Yükümlülükler

a) İlgili kişinin Hakları

i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu talebin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vi) KANUN’un 7 nci maddesinde 1 öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu talebin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

viii) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı vardır.

b) İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

İlgili kişiler yukarıdaki haklarını 2018@cocukdostu.org adresine e-posta göndererek kullanabilirler. Bu talepler tarafından 30 gün içinde yanıtlanır.